Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

 

Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt (‘verkoper’);

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen een onderneming en een Consument, in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de Consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, internet, catalogus…) tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel, e-mail incluis, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Modelformulier voor herroeping: het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 2 – Identificatie van de verkoper

 

Deze website is eigendom van Delcourt Constructies BVBA, met maatschappelijke zetel te Lerenveld 24, 2547 LINT, België (Tel: 0477 42 79 70 – info@delcourtconstructies.be) en gekend met ondernemingsnummer 0473 513 121  (BTW-nummer: BE0473.513.121). Bereikbaarheid : enkel op afspraak.

Delcourt Constructies BV is de verkoper van de artikelen in deze webshop.

Delcourt Constructies BV drijft inzake handel onder de handelsbenaming “Lumunique” waarnaar de website zal verwijzen.

IBAN      BE 68 3200 5128 0334

BIC         BBRUBEBB

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid en hoedanigheid van Consument

 

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Delcourt Constructies BVBA (www.lumunique.be) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Overeenkomst en akkoord met de algemene voorwaarden

 

4.1. Een bestelling kan geplaatst worden via e-mail of via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven op de website. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden of, indien u koopt als onderneming of voor handels- of beroepsdoeleinden, van de algemene voorwaarden B2B. De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen in pdf worden opgeslagen.

4.2. De overeenkomst tussen verkoper en de Consument komt tot stand op het moment dat de Consument de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper heeft aanvaard en daaraan heeft voldaan, onverminderd artikel 26. Het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De aanvaarding van de algemene voorwaarden B2B, voor verkopen aan ondernemingen of voor handels – of beroepsdoeleinden, volgt uit het plaatsen van de bestelling.

 

Afdeling 2: Verkoop op afstand en herroepingsrecht

 

Artikel 5 – Aanbod op de webshop

 

5.1. De inhoud van de website en alle andere aanbiedingen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De verkoper kan echter geen garanties geven over de informatie die is verleend door derden. Onverminderd het voorgaande zijn alle op de website opgegeven kenmerken indicatief, zodat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

5.2. Ieder aanbod op de website van de verkoper is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van de verkoper  ten aanzien van de Klant. Alle aanbiedingen op de website zijn geldig zolang de voorraad strekt. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien de Consument een product aankoopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft de verkoper het recht de bestelling te annuleren; desgevallend heeft de Consument geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die aan de Consument op naam worden gericht, gelden gedurende 14 dagen.

5.3. De verkoper  heeft het recht om elke aanvraag tot bestelling te weigeren indien de Consument bij de verkoper nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben.

 

Artikel 6 – Bevestiging van de bestelling

 

6.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen behoudens andersluidende opgenomen termijn in de offerte. Zolang de bestelling niet door de verkoper is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

6.2. De verkoper kan ten allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het order weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de verkoper  de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de verkoper het order weigert of de Klant gaat niet akkoord met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

6.3. Indien een bestelling wordt geplaatst door de Klant want waarbij op maat gemaakte goederen door de verkoper  moeten worden geproduceerd, zal de bestelling pas bevestigd geacht worden nadat een ondertekende tekening van de Klant wordt overgemaakt aan de verkoper. De Klant is en blijft verantwoordelijk voor alle ontwerpen door de Klant zelf aangeleverd en waarop de verkoper zich gebaseerd heeft om tot productie over te gaan. Foutieve vermeldingen en/of verwerkingen op ontwerpen en/of tekeningen door toedoen van de Klant, kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De factuur zal in dat geval nog steeds verschuldigd zijn en compensatie kan niet worden gevorderd.

Op maat gemaakte producten voor de klant kunnen niet terug gestuurd worden.

 

Artikel 7.1 – Herroepingsrecht

 

Onverminderd de uitzonderingen in artikel 7.2 en de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, kan de Consument de aankoop van het product herroepen:

 

De Consument heeft het recht aan de verkoper  mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

De verkoper heeft het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het product sporen heeft van schade, gebruik of van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het product ook alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

 

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de verkoper aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping en de teruggave van het product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de gemaakte kosten (o.m. transport, verzekering, aanvullende diensten,…).

Artikel 7.2 – Uitzonderingen op het herroepingsrecht

 

Onder volgende omstandigheden beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht:

 

  1. Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  2. De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  3. De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen (gepersonaliseerde goederen, maatwerk), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; Gedacht kan worden aan diverse design- en meubelartikelen, accessoires en toebehoren voor deze voorgenoemde artikelen en gerelateerde (doch niet limitatief), welke op maat of op aanvraag (kleur, grootte, samenstelling van aparte stukken en zo voort) werden samengesteld of aangepast.
  4. Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen (onroerend worden door plaatsing en/of installatie);

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 

De Consument is gehouden de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. De Consument mag het product slechts hanteren en controleren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Tijdens de bedenktijd gaat de Consument zorgvuldig om met de verpakking en de goederen.

 

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht: verplichtingen van de Consument

 

9.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen door middel van het modelformulier voor herroeping, dat als bijlage aan deze algemene verkoopsvoorwaarden is gevoegd, dan wel via een ondubbelzinnige (schriftelijke) verklaring per mail aan info@lumunique.be of per aangetekend schrijven aan de verkoper. De Consument dient dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

9.2 Na ontvangst van het ingevulde modelformulier voor herroeping, de (schriftelijke) verklaring per mail of het aangetekend schrijven van de Consument, zal de verkoper  de Consument binnen 5 kalenderdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen met daarbij instructies voor het retourneren van het product.

9.3 Binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop hij zijn beslissing tot herroeping overeenkomstig deze algemene verkoopsvoorwaarden aan de verkoper  heeft meegedeeld, stuurt de Consument het product terug naar de verkoper samen met alle geleverde toebehoren en in originele staat en originele verpakking. De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het product zijn ten laste van de Consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

9.4 Goederen moeten teruggestuurd worden naar het adres Delcourt Constructies bv , Lerenveld 24, 2547 Lint, België.

9.5 Indien de Consument de goederen op een andere wijze dan deze vermeld onder artikel 9.3. van deze algemene verkoopsvoorwaarden terugbezorgt aan de verkoper, zijn de daaraan bijkomende verbonden kosten eveneens ten laste van de Consument.

9.6 Als de Consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht, dan worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht: verplichtingen van de verkoper

 

10.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan betaalt de verkoper het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen na de dag waarop ze geïnformeerd werd van de beslissing van de Consument om overeenkomstig deze algemene verkoopsvoorwaarden de overeenkomst te herroepen. Als echter blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet (volledig) terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de Consument voor zover deze haar betalingsverplichting heeft nageleefd. Op vraag van de Consument kan het product opnieuw verstuurd worden naar de Consument, mits het betalen van de bijhorende verzendingskosten.

10.2 In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 10.1 van deze algemene verkoopsvoorwaarden, heeft de verkoper het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

10.3. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

OVERIGE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP

 

Artikel 11 – Uitsluiting van de eigen voorwaarden

 

De uitvoering van een bestelling geschiedt conform onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn de verkoper enkel tegenstelbaar indien zij schriftelijk door haar werden bevestigd.

 

Artikel 12 – Prijzen

 

12.1. Alle prijzen zijn exclusief btw, uitgedrukt in euro. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de Klant vermeld voordat de overeenkomst wordt bevestigd.

12.2. De verkoper  is gerechtigd tot verhoging van de prijs indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen. De Klant is op de hoogte dat dat de fiscale administratie onder bepaalde omstandigheden een naheffing kan sturen bij gebruik van een verlaagd BTW-tarief of bijzonder BTW-regime.

12.3. De Klant is de prijs verschuldigd die de verkoper in haar bevestiging conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de verkoopovereenkomst door de verkoper worden gecorrigeerd.

12.4. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen de zeven kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

 

Artikel 13 – Betaling

 

13.1 Bij bevestiging van de bestelling wordt om betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode, ofwel online ofwel op factuur.

13.2 Alle facturen zijn betaalbaar in euro op de maatschappelijke zetel van de verkoper binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De verkoper is gerechtigd haar leveringsverplichting uit te stellen tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. De verkoper  behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle uit de verkoopovereenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Indien op de vervaldag de factuur niet is betaald, is er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een moratoire interest van 10% per jaar verschuldigd en dit tot de dag dat de gehele factuur is betaald. Bij niet (volledige) betaling van de factuur is er vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling tevens een schadebeding van 10% op het gehele factuurbedrag verschuldigd en dit met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van de verkoper  om vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invorderingskosten.

13.3 Onverminderd andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden is de regeling van interesten en schadevergoeding tevens voorzien in het voordeel van de Consument, indien de verkoper  haar betalingsverplichting niet nakomt.

13.4 Indien een factuur uitgaande van de verkoper  onbetaald blijft op zijn vervaldag zonder dat de factuur betwist werd, dan zijn alle facturen die reeds werden uitgeschreven door de verkoper allen opeisbaar ook al is de desbetreffende vervaldag nog niet verstreken. Bij de niet-betaling van een factuur worden ook alle betalingsfaciliteiten, die zouden zijn overeengekomen, herroepen zodoende dat het saldo van de facturatie onmiddellijk en in éénmaal opeisbaar is.

13.5 In geval van betwisting dient de factuur aangetekend en behoorlijk gemotiveerd, te worden geprotesteerd binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst, met vermelding van het nummer en de datum van de geprotesteerde factuur. In het andere geval wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud. Enige reactie van de verkoper op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis.

 

Artikel 14 – Overgang van het risico

 

De goederen worden aanzien als aanvaard in onze magazijnen te 2547 Lint, Lerenveld 24 en worden verzonden op risico van de koper.

 

Artikel 15 – Levering

 

De levering en het transport wordt georganiseerd door de verkoper. De goederen worden vervoerd op kosten, risico en gevaar van de Consument. Bij beschadiging of verlies van goederen gedurende het vervoer dient de Consument zich te richten tot de vervoerder, die alleen verantwoordelijk is. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 16 – Leveringstermijn

 

16.1 Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief. De bestelling is afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een besteld product toch niet op voorraad blijkt, zal de verkoper de Klant hiervan op de hoogte brengen alsmede wanneer het product dan wel geleverd kan worden.

16.2. De verkoper behoudt zich het recht voor om de leveringstermijnen te wijzigen bij de bevestiging van de bestelling aan de Klant.

Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk 60 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien de vertraging is te wijten aan een fout van de verkoper . Na ontbinding van de overeenkomst zal de Klant de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een (schade)vergoeding.

16.2      De leveringstermijnen worden gerekend in werkdagen, van maandag tot en met vrijdag. Zaterdag, zon- en feestdagen, sluiting wegens vakantie en weerverletdagen uitgezonderd. Het leveren van het bewijs dat een laattijdige levering aan een fout van de verkoper  te wijten is, valt ten laste van de Klant.

 

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 

Alle geleverde goederen blijven steeds volledig eigendom van de verkoper  tot op het moment van de integrale betaling van de factuur. De Consument zal de goederen met zorg behandelen en niet verder verkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen, buiten het grondgebied van België brengen, of er anders over beschikken totdat de prijs met eventuele bijkomende kosten volledig is vereffend. De risico’s voor beschadiging, toevallig verlies of tenietgaan van de goederen zijn vanaf het ogenblik dat de goederen het magazijn te Lint verlaten, ten laste van de Consument.

 

Artikel 18 – Controle, klachten en garantie

 

18.1 Zichtbare gebreken aan de goederen dienen bij voorkeur bij het aftekenen voor ontvangst en uiterlijk binnen 3 kalenderdagen na de levering per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan de verkoper. Gebreken die hadden moeten worden ontdekt door een normaal onderzoek van de goederen bij de levering ervan, dienen als zichtbaar te worden gekwalificeerd. De Klant dient te allen tijde de goederen te gebruiken als een goede huisvader en alle gebruiksaanwijzingen, productomschrijvingen/voorschriften en onderhoudsvoorschriften correct na te leven.

18.2 De verkoper erkent het bestaan van en verbindt er zich toe alle wettelijke waarborgen van conformiteit van de goederen na te leven. De verkoper  volgt de officiële garantierichtlijnen van zijn leveranciers. Deze kunnen per merk verschillend zijn en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van een artikel. De verkoper  is verantwoordelijk voor de afhandeling van de garantie. De verzendingskosten die hiermee gepaard gaan, vallen ten laste van de Klant.

18.3 De verkoper  is tegenover de Consument aansprakelijk voor een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering (artikelen 1649bis tot en met 1649octies BW). De garantie is steeds en in ieder geval beperkt tot de duurtijd en de omvang van de garantie die door de fabrikant/producent/invoerder wordt gegeven indien de garantietermijn de wettelijke garantie overschrijdt. Uitgebreide, commerciële garanties door de fabrikant/producent/invoerder verbinden enkel deze fabrikant/producent/invoerder en kunnen bijgevolg niet tegen de verkoper  worden ingeroepen, noch kan de Consument zich op die basis richten tegen verkoper.

18.4 Rekening houdend met de aard van de goederen die de verkoper  aanbiedt, dient de Consument een eventueel verborgen gebrek uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na het ontdekken van het gebrek per aangetekende brief te melden aan de verkoper. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient op straffe van verval door de Consument te worden ingesteld binnen de 2 maanden na het ontdekken van het gebrek en uiterlijk binnen het jaar na de levering van de goederen. Indien het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering van het goed, geldt een vermoeden dat het gebrek bestond op het tijdstip van de levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

18.5 De garantie zal evenwel nooit dekken: de normale slijtage; alle gebreken te wijten aan het abnormaal of foutief gebruik van de goederen; alle gebreken te wijten aan een onvoldoende of slecht onderhoud door de Consument; alle gebreken te wijten aan de niet-naleving van de voorschriften, wetten, normen en/of reglementeringen; de indirecte schade, gevolgschade en alle kosten en eventuele schade te wijten aan het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken van de goederen; schade ten gevolge van een opzettelijke fout of nalatigheid van de Consument en/of de gebruiker van de goederen; wijzigingen, herstellingen of onderhoudswerken die reeds geheel of gedeeltelijk werden aangebracht of uitgevoerd zonder de schriftelijke toestemming van de verkoper; schade ten gevolge van diefstal, vandalisme, brand, overstroming, ongeval, staking, productiestop, etc.

18.6 De verkoper  kan evenmin aansprakelijk gehouden worden voor de diverse kleurschakeringen in houtpartijen bij producten gefabriceerd uit hout. De kleurschakeringen zijn afhankelijk van de houtpartijen die de verkoper  aangeleverd worden en aldus buiten haar invloed. 

18.7 Om een beroep te doen op de garantie, moet de Consument het origineel aankoopbewijs kunnen voorleggen.

18.8 De Consument zal de goederen onaangeroerd bewaren en het nodige doen om de schade niet te verergeren.

18.9 Indien de goederen worden doorverkocht, verbindt de Klant zich ertoe deze algemene voorwaarden alsook alle gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften aan de koper tegenstelbaar te maken.

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid en overmacht

 

19.1 Behoudens wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht, opzettelijke fout of grove schuld in hoofde van de verkoper  of haar ondergeschikten, agenten of andere tussenpersonen en onverminderd andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden, is elke aansprakelijkheid van verkoper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor alle directe en indirecte schade en voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

19.2. De Klant is gehouden de verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de verkoper in deze algemene voorwaarden in verhouding tot de Klant is uitgesloten.

19.3 De aansprakelijkheid van de verkoper voor het niet-naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor de verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ongevallen, oorlogen, staking, gebrek of moeilijkere belevering van materialen, productiestopzettingen, …

19.4 De aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval beperkt wordt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het product met een maximum van 5.000,00 EUR. In geen geval kan de verkoper  aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat het product werd gekocht.

19.4 De verkoper  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van e-mail of internet.

 

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten

 

20.1 Alle onderdelen van de site van de verkoper en de daarvoor gebruikte technologie, met inbegrip van onder meer de logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de verkoper of rechthoudende derden.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper , moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

20.2 Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij de verkoper. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Consument verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het goed zelf.

 

 

Artikel 21 – Gegevensbescherming

 

21.1. De verkoper vervult haar verplichtingen als verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende regelgevingen.

21.2. Bij het plaatsen van een bestelling, dient de Klant persoonsgegevens over te maken aan de verkoper. De door de Klant aangeleverde persoonsgegevens zullen verzameld, geregistreerd en verwerkt worden met als doel: het verwerken van de bestelling, de uitvoering van de overeenkomst, uw vraag naar verdere informatie over onze producten, versturen van nieuwsbrieven, reclame en/of marketingdoeleinden. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel, als bepaald in het privacy-beleid van de verkoper, in het bijzonder voor de uitvoering van de overeenkomst met de Consument. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven en in de privacy policy vermeld.

21.3. Het privacy-beleid en cookie-beleid van de verkoper kan online worden geraadpleegd.

21.4. De Consument beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (enkel voorzijde) kan de Consument eenvoudig door het verzenden van een email aan info@delcourtconstructies.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig, kan de Consument ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Voor alle verdere informatie over het privacy statement, verwijst de verkoper  naar de website: https://lumunique.be/privacy-policy/

21.5. De verkoper  behandelt de gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

21.6. Bij elektronische betalingen werkt de verkoper samen met Shopify Payments, waarvan de uitgebreide privacyverklaring, met daarin de wijze waarop Shopify Payments de gegevens verwerkt, zijn terug te vinden op https://www.shopify.be/juridisch/privacy

 

 

Artikel 22 – Nietigheid en afstand

 

22.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, niet afdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van openbare orde of dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden, noch dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met de openbare orde of het dwingend recht.

22.2 Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

22.3. Wanneer door de verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van de algemene verkoopsvoorwaarden te eisen.

 

Artikel 23 – Geschillenregeling

 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken en Hoven bevoegd van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van regelen van IPR en het Weens Koopverdrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP MET OPMETING

 

Artikel 24 – Technische opmeting en verrekening

 

De Consument kan kiezen om de technische opmetingen aan de verkoper  toe te vertrouwen, op afspraak met de Consument. Wijzigingen tegenover de oorspronkelijke bestelling worden verrekend in de ‘opdrachtbevestiging’, zowel in plus als in min, aan de geldende prijzen op dat ogenblik. Zodra dit document ondertekend terug in ons bezit is, begint de productie en de leveringstermijn.

 

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP MET PLAATSING

 

Artikel 25 – Overeenkomst met verkoop met plaatsing

 

De Consument kan kiezen om de plaatsing van de producten aan de verkoper toe te vertrouwen. De plaatsing is het voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst met de verkoper die tot stand komt op het moment dat de prijs voor de plaatsing is bepaald en door de Consument is aanvaard, onverminderd de bepalingen van artikel 4.

 

Artikel 26 – Werkvoorwaarden

 

26.1 Voorbereidende werken en voorzieningen:

26.1.1 De locatie, de ondergrond en de toegangswegen dienen geschikt te zijn voor zwaar verkeer en moet aan alle eisen voldoen voor het plaatsen van de materialen. De locatie waar de goederen geplaatst moeten worden, dient op maximum 10 meter afstand bereikbaar te zijn voor zwaar vervoer. De Consument vrijwaart de verkoper voor alle schade en kosten welke mochten ontstaan i.v.m. locatie, ondergrond of toegangsweg.

26.1.2 Wanneer de leveringen worden vertraagd doordat de Consument de toegang nog niet kan vrijgeven of de toegang verhinderd wordt, zullen de extra kosten die hierdoor ontstaan, worden doorgerekend aan de Consument.

Bij verkoop van producten met plaatsing door de verkoper, geldt de prijs die hiervoor werd vastgesteld voor plaatsing op een voorbereide werf. Voorbereidende werken moeten uitgevoerd zijn voor de aankomst van de monteurs van de verkoper. De plaatsing kan enkel gebeuren op een stevige ondergrond. De plaatsing kan niet gebeuren vanop een theoretisch aangegeven pas of vloerniveau.

26.1.3. De diensten van de monteurs van de verkoper  zijn voorzien gedurende de normale werkuren, zonder onderbreking. De Consument zorgt ervoor dat de werf niet wordt gehinderd gedurende de tussenkomst van de monteurs. Indien de verkoper en/of haar monteurs het nodig achten, zal de Consument de nodige heftoestellen en eventueel een stelling ter beschikking stellen. Speciale werkomstandigheden worden afzonderlijk gefactureerd.

26.2 Elektrische verbindingen zijn nooit voorzien in de prijs, behalve indien uitdrukkelijk vermeld in de prijsopgaven.

26.3 Oplevering van de werken: Het in gebruik nemen van het materiaal wordt beschouwd als zijnde de goedkeuring en aanvaarding.